แอปพลิเคชันพจนานุกรมอาหารไทย “Thai Food Terms”

ศูนย์การแปลและการล่ามเฉลิมพระเกียรติ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้พัฒนาแอปพลิเคชันพจนานุกรมอาหารไทย “Thai Food Terms” ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) เพื่อรวบรวมคำศัพท์เกี่ยวกับรายชื่ออาหารคาวหวาน เครื่องใช้ในครัว พืช ผัก สมุนไพร ผลไม้ เครื่องเทศ เครื่องปรุงรส เครื่องดื่ม ฯลฯ และเสนอคำแปลเป็นภาษาต่างประเทศอื่นๆอีก 7 ภาษา ได้แก่ ภาษาอังกฤษ เยอรมัน ฝรั่งเศส อิตาลี สเปน จีน ญี่ปุ่น เพื่อให้ชาวไทยและชาวต่างชาติสามารถสืบค้นคำที่เกี่ยวข้องกับอาหารที่ต้องการได้สะดวกและแม่นยำมากขึ้น นอกจากนี้ในแอปพลิเคชั่นยังมีรูปประกอบชัดเจน และไฟล์เสียงแสดงวิธีการอ่านคำต่างๆในภาษาไทยและต่างประเทศอย่างถูกต้องโดยเจ้าของภาษา

 

source: https://cuinnovationhub.com